קול קורא "פעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה"‎

מועצה אזורית מגילות מזמינה קבלת הצעות

במסגרת קול קורא רשותי

לפרויקטים מסוג "פעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה"

באמצעות ו/או במימון המועצה והמשרד להגנת הסביבה.

קול קורא זה הינו שני מסוגו, במסגרתו המועצה פונה באופן יזום לקהילה המקומית, לקבלת הצעות לביצוע פרויקטים כחלק ממדיניות של הטמעת עקרונות הקיימות בקהילה.                                                                 
מטרת קול קורא זה לאפשר לקהילות ויישובים במגילות הכרה מעמיקה עם הסביבה הפיזית והאנושית – חברתית, לפתח אכפתיות כלפי הסביבה והחברה, להעצים את תחושת השייכות למקום ולתרום להתנהגות אחראית כלפי הסביבה. 

הגופים הרשאים להגיש בקשות

 • קבוצות תושבים שמעוניינות לפעול לשיפור איכות החיים והמרחב הציבורי ברמת השכונה / היישוב.
 • קבוצות הפועלות לפחות שנה ומוכרות לרשות המקומית - כל קבוצה תידרש להציג את פירוט הפעולות שהיא ביצעה כקבוצה בשנה האחרונה (דוגמאות לקבוצות קיימות – פורום נשים, סיירת הורים, קהילה מטיילת ועוד)

 

 1. היקף התקציב

היקף התקציב עבור פעילות זוכה הינו 11,165.5 ₪

היקף התקציב שתעמיד המועצה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה הינו 8,932 ₪

היקף התקציב שתעמיד הקבוצה הזוכה הינו 2233.1  ₪

מתן ההודעות על אישור התמיכה יהיה רק לאחר סיום בדיקת הבקשות בוועדת היגוי בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.

 1. תנאי סף
 1. היוזמה הינה יוזמה לקידום השמירה על הסביבה.
 2. היוזמה המוגשת הינה יוזמה חדשה שלא נתמכה בעבר - תמיכה במסגרת קול קורא זה תינתן רק עבור פעילות/פרויקטים נשוא בקשת התמיכה, שטרם החל בביצועם בעת פרסום קול קורא זה. מובהר כי ניתן לקבל תמיכה עבור פעילות חדשה שקשורה ו/או מהווה המשך לפעילות שהחלה לפני כן, ורק עבור פרויקטים שלא ממומנים/ימומנו במסגרת תקצוב אחר.
 3. הפעילות של הקבוצות תכלול היבט פיזי תשתיתי וכן היבט קהילתי חברתי.
 4. מסמכי הקול קורא צריכים לכלול:
 • הנושא הסביבתי שבו תעסוק היוזמה
 • תיאור הפרויקט המוצע – התיאור יכלול התייחסות לנושאים הבאים:

ייחודיות הרעיון וחשיבותו, תוכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן, מעורבות קהילה ותושבים ביוזמה, תכנון, הקמה ושימוש, שילוב היבטים פיזיים וחברתיים.

 • אבני דרך לביצוע
 • לוח זמנים כולל שלבים לביצוע ולהפעלה
 • פירוט תקציבי לרבות תכנון וביצוע
 • תוכנית לשיתוף הקהילה
 • תכנית כלכלית להמשך פעילות הפרויקט באופן עצמאי לאחר 3 שנות התמיכה
 • פירוט הפעולות שביצעו הקבוצות במהלך השנתיים האחרונות.
 1. בכל פעילות הסברה ופרסום של הפרויקטים שזכו לתמיכה , יש לציין כי הפרויקט נעשה בסיוע המועצה האזורית מגילות והמשרד להגנת הסביבה.

 

 1. אמות מידה לקביעת זכאות לקבלת תמיכה

לאחר שהקבוצה הגישה את הטפסים ע"פ כל תנאי הסף, היוזמות ידונו בוועדת היגוי הכוללת נציגות מהמועצה, המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה על פי הניקוד המפורט:

 1. התרשמות מפעילות הקבוצה עד עתה – בהתחשב בפרמטרים של משך זמן פעילות הקבוצה, התרשמות מפרויקטים קודמים והערכת יכולת הביצוע של הקבוצה – ציון עד 25 נקודות
 2. רמת מעורבות הקהילה – בהתחשב במדדים של היקף קהל היעד לפרויקט, עירוב מגזרים, היקף המעורבות (תכנון/ביצוע/חשיפה וכו') – ציון עד25 נקודות
 3. תכנית אפקטיבית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן כולל הצגת תכנית כלכלית להמשך פעילות באופן עצמאי לאחר 3 שנות התמיכה. הערכת רמת התכנית – עד 25 נקודות
 4. הפרויקט משלב תכנית חינוכית לשמירה על איכות הסביבה והעלאת המודעות לנושאי סביבה – דירוג התכנית על בסיס תכנים ואפקטיביות - עד 25 נקודות

הבקשות תדורגנה בהתאם לניקוד שקיבלו (מהגבוה לנמוך). ארבעת הבקשות שתקבלנה את הניקוד הגבוה ביותר יהיו זכאיות לקבלת הסיוע.

התמיכה תינתן בכל פרויקט עבור המרכיבים הבאים בלבד:

 • תשתיות פיזיות, שירותים הנדרשים לתכנון וביצוע הפעילות ורכישת חומרים לצורך ביצוע הפעילות.
 • המועצה לא תממן הוצאות עבור כוח אדם.
 • הצהרה על ביצוע עבודה עצמית לא תתקבל כתחליף לחשבונית בשום מקרה.

בעת הגשת דרישת תשלום יש להגיש דיווח מקצועי ודיווח תקציבי, הדיווח המקצועי יכלול תיעוד של התהליך – לפני, במהלך ואחרי.

 

 1. תנאי תשלום
 1. לא ניתן לקבל תשלום מעבר לגובה המאושר לתמיכה בהודעת אישור התמיכה החתומה על ידי המועצה.
 2. דיווח על מטרת הרכישות שבוצעו ובצירוף חשבוניות וקבלות בגין ההוצאות על סך 100% מהפעילות.
 3. בפרסומים לגבי הפרויקט צוינה השתתפות המועצה והמשרד להגנת הסביבה.
 4. הגשת דרישת תשלום יכולה להיעשות בשלבים שונים של ביצוע הפעילות, אך עד לתאריך שיוגדר על ידי מרכז התכנית.

 

את בקשות התמיכה כאמור יש לשלוח ליוסי לב בדוא"ל yossil@dead-sea.org.il עד לתאריך 31/10/20

 

                    

                                                               בברכה,

טלי מוסקל מנהלת מחלקת חינוך מוא"ז מגילות                        יוסי לב מנהל מחלקת איכות הסביבה מוא"ז מגילות

                                                                         

 

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft