>

הזמנה להגשת הצעות לרכישת רכב - מכרז 21/22/2020‎

המועצה האזורית מגילות ים המלח מזמינה בזאת קבלת הצעות לרכישת רכבים:

 

מס' רישוי

בעלות

מועד עליה לכביש

ק"מ

69-717-79

מועצה

03/2012

249,000

19-699-32

מועצה

01/2015

387,000

 

 

 

 

 

ניתן לראות את הרכבים בתאום עם מזכיר המועצה דוד בלאו -  050-5356383

  • יש להגיש את ההצעות לתיבת המכרזים במועצה עד 31/08/20 בשעה 14:00.
  • המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל אף הצעה אם תמצא לנכון לעשות כך מבלי הצורך לנמק את החלטתה.
  • המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז כולו או חלק ממנו.
  • יש לצרף להצעה לרכישת כל רכב סך של 5,000 ₪ בהמחאה בנקאית משוכה לפקודת המועצה או באמצעות אסמכתא המעידה על ביצוע העברה בנקאית לחשבון הבנק של המועצה. (בנק הפועלים, סניף 436, חשבון 652994). הסכום הזה ישמש כמקדמה על חשבון הרכישה של הרכב למציע הזוכה במכרז.
  • למציעים שלא זכו במכרז יוחזר סכום זה לאחר פתיחת המכרז וקבלת החלטה של ועדת המכרזים במועצה.
  • את ההצעות יש להגיש לכל רכב בנפרד.
  • ועדת המכרזים תבחן את ההצעות לגבי כל רכב באופן נפרד.
  • יש להחזיר מסמך זה חתום על ידי המציע כחלק מהצעתו במכרז.
  • יודגש  המועצה היא מלכ"ר לא תוצא חשבונית מס עבור הרכישה (תינתן קבלה).

 

בברכה,

אריה כהן
ראש המועצה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft

נגישות