קול קורא- צילום אירועים באגף תיירות- מ.א. תמר

אגף התיירות של המועצה האזורית תמר  (להלן: "המועצה") אמון על פעילויות ואירועים תיירותיים במרחב ארץ ים המלח. כחלק מפעילות זו ולצורך בניית גלריה של תמונות וסרטונים לשימוש המועצה, האגף מעוניין לתעד בצילומי וידאו וסטילס פעילויות הקשורות לאגף התיירות כגון - אירועים ופסטיבלים, כנסים, ירידים, תערוכות וכד'. לשם כך, המועצה מזמינה בזאת הצעות לשירותי צילום כמפורט להלן.

תיאור השירותים הנדרשים ואופן תמחור השירות:

 1. צילום סטילס בעת האירוע:
  1. עלות שעתית (אירועים קצרים/כנסים וירידים)
  2. עלות יומית (אירועים ארוכים ופסטיבלים)
 2. צילום וידאו כולל עריכה:
  1. סרטון קצר- המתאים לרשתות חברתיות (עד דקה)
  2. סרטון תדמית שאורכו בממוצע 3-4 דקות
 3. צילום רחפן כולל עריכה:
  1. סרטון קצר- המתאים לרשתות חברתיות (עד דקה)
  2. סרטון תדמית שאורכו בממוצע 3-4 דקות

דרישות מוקדמות מהמציע:

 1. ניסיון קודם של שנה לפחות במרכיב השירות המוצע  (סטילס ו\או וידאו ו\או רחפן).
 2.  יכולת ניידות עם רכב וציוד צילום מתאים

ההתקשרות עם המועצה הנה כנותן שירות עצמאי. המציע שייבחר על ידי המועצה (להלן: "נותן השירות") יחתום עם המועצה על הסכם מסגרת בנוסח שיועבר אליו על ידה. 

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות תהיה ממועד החתימה על ההסכם ולמשך שלוש שנים או עד תמורה כוללת של 70,600 ₪ לכל תקופת ההתקשרות לפי המוקדם.

הגשת ההצעה: על מציע המעוניין להגיש הצעה, להעביר לחתום מטה הצעה בכתב בגין התמורה המבוקשת על ידו בעבור מתן השירות לכל רכיב בנפרד (בתוספת מע"מ), בצירוף התייחסות הצגת תיק עבודות רלוונטי עם 5 אירועים לפחות, וזאת עד ליום 16.7.2020 . את ההצעות ניתן לשלוח

בדוא"ל: tourism@ma-tamar.co.il, או להגיש ידנית במשרדי אגף תיירות.

על ההצעה לכלול את כל ההוצאות בגין מתן השירותים. מובהר, כי התמורה הכוללת המקסימלית בגין כל השירותים לכל נותן שירות לא תעלה בכל מקרה על 70,600 ₪. התמורה תשולם לנותן השירות בתנאי שוטף + 15 ממועד הגשת חשבונית מס כדין למועצה ובכפוף לאישור המועצה את החשבונית.

בחירת ההצעות הזוכות: המועצה תבחר בעד 3 הצעות זוכות לכל אחד מהשירותים, לפי קריטריונים של מחיר ואיכות (50% לכל רכיב). הצלמים יופעלו מעת לעת על פי צרכי המועצה ובהתאם להתאמתם לאירוע.

עדיפות תינתן לתושבי המועצה האזורית תמרבמקרה של פער של 15% או פחות בניקוד ההצעה הכולל.

השירותים יינתנו למועצה לפי צורך,על פי הזמנות עבודה פרטניות. מובהר, כי המועצה אינה מתחייבת לרכוש מנותן השירות שירותים בהיקף כלשהו, והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי.

בברכה,

ד"ר אלעד אלמוג
מנהל אגף תיירות

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft