צו ארנונה לשנת 2020

תעריפי הארנונה הכללית בתחום המועצה

האזורית מגילות לשנת הכספים  2020 

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לתקנון המועצה האזורית (יהודה ושומרון) שהותקן

מכח צו בדבר מועצה אזורית (יהודה ושומרון) (מס' 783) תשל"ט 1979, ומכח

כל דין ותחיקה, החליטה המועצה האזורית מגילות בישיבתה מס'   06/2019

להטיל בתחום שיפוטה לשנת הכספים 2020ארנונה כללית על נכסים בניינים וקרקעות בשיעורים המפורטים להלן:[1]

 

הערה: התעריפים הקבועים בצו זה עודכנו בהתאם לתקנות ולהוראות משרד הפנים בשיעור של 2.58%.

פרק 1:  הגדרות

 

"מבנה"                      כל מבנה בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, שיש ברזל, עץ

                                    או כל חומר אחר המשמש למגורים או לכל מטרה לרבות:

1.         כל חלק שבמבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע.

2.         קיר, סוללות עפר, גדר וכיוצא באלה, הגודרים או תוחמים או

המיועדים לגישור או לתחום שטח קרקע או חלל.

3.         סככה, בין שהיא מקורה ובין שאיננה מקורה.

            למרות האמור לעיל, מצללה (פרגולה) מחומרים קלים, המוקמת בחצר, בגג או במרפסת של בית המגורים, שתיקרתה משטח ההצללה שהמרווחים בין חלקיו האוטומים מחולקים באופן שווה ומהווים לפחות 40% ממנו, ושנסמכת על עמודים בלבד או על עמודים ועל לא יותר משני קירות של מבנה המגורים שאליו היא צמודה, לא תיכלל בשטח יחידת הבניין גם אם כוסתה בכיסוי קשיח ואטום, ובלבד והכיסוי הוא מפלסטיק שקוף, ושהשימוש שייעשה בשטח המצללה, הוא שימוש שניתן לעשות בחצר, בגג או במרפסת של בית המגורים, למעט שימוש לצורכי חנייה או אחסנה. [2]

"מחזיק"                    אדם המחזיק למעשה בנכסים או הזכאי להחזקה בהם, כבעל או

                                    כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון.

 

"אדמה חקלאית"      כל קרקע בתחום המועצה שאינה בנין המשמשת למטע, משתלה,

                                    משק לגידול בעלי חיים או תוצרת חקלאית או פרחים.

 

"קרקע-תפוסה"       כל קרקע בתחום המועצה שאינה אדמה חקלאית שמשתמשים בה 

                                    ומחזיקים אותה שלא ביחד עם הבניין.

 

"אדמת בניין"           כל קרקע בתחום המועצה שאינה בניין ולא אדמה חקלאית

                                    ולא קרקע תפוסה.

 

"מבנה חקלאי"         מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית ומשמש לחקלאות.

 

"יישוב"                     קיבוץ מצפה שלם, קיבוץ קלי"ה, קיבוץ בית הערבה, קיבוץ אלמוג,                                  ורד יריחו, אבנת.לרבות הרחבות קהילתיות הצמודות  לקיבוצים.

 

"יחידת שטח"           תחושב במ"ר שלם. כל מ"ר או חלק ממנו יחושב כמ"ר שלם.  

 

"שטח משותף" -        יתווסף לשטח מבונה שבאחזקת כל מחזיק, כאשר חלקו של כל מחזיק יחושב באופן יחסי בין השטח המוחזק לבין כלל השטח המוחזק בין המחזיקים.[3]

 

 

 

 

 

 

 

כל המחזיק בנכס בתחום שיפוט של המועצה, ישלם ארנונה כללית בשיעורים המפורטים בפרק 2 לפי סוג הנכס המוחזק על ידיו בתנאים המפורטים בפרק 3.[4]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

-2

 

פרק 2:  תעריפי הארנונה

 

 1.                   ארנונה כללית שתשולם ע"י המחזיקים במבנים.
  1.  מבנים בתחום תוכנית המתאר (קו כחול) של הישובים:

 

                                                                                                     המחיר בש"ח

        בשנת 2020

 

 1.             לגבי מבנים בתחום תוכנית המתאר של היישוב      35.69

המשמשים למגורים לכל מ"ר .

102                  כנ"ל למשרדים, למחסנים, למסחר, ושירותים        70.08

לכל מ"ר .

103                  כנ"ל למוסכים, למחקר למלאכה לכל מ"ר .            47.28

104                  כנ"ל למבנים המשמשים לתעשייה לכל מ"ר .          34.53

.

105                  כנ"ל למלונות, להבראה, הארחה, תיירות, אירוח    50.34

שירותי מזון, שירותי  חוף ואכסון לכל מ"ר .

106                  כנ"ל בתי הארחה , שאינם בתי מלון, לרבות            39.45

תיירות אירוח שירותי מזון שירותי חוף ואכסון

לכל מ"ר.

107                  כנ"ל לגבי מבנים לא מקורים, לרבות סככות           34.53

, לכל מ"ר.

108                  לגבי בריכות שחיה בתחום תוכנית המתאר של       34.53

יישוב לכל מ"ר.

109                  כנ"ל מבנה חקלאי לכל מ"ר[5].                                    5.14

110                  כנ"ל לגבי מבנים המשמשים למתקני חשמל

לרבות טרנספורמציה וכד' לכל מ"ר                         183.34

 

 1.  מבנים שמחוץ לתוכנית המתאר (קו כחול)

 של היישובים:

201                  לגבי מבנים שאינם בתחום תוכנית המתאר של       92.33

היישובים המשמשים ללמוד, למשרדים,

למחסנים למסחר למוסכים, למלאכה, לכל מ"ר

202                  כנ"ל לחרושת, לתעשייה, לכל מ"ר                            91.13

                        .

203                  כנ"ל למחקר, למתקנים ביטחוניים, לכל                  50.93

מ"ר.                                                                                              ../3

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3-

 

                                                                                                     המחיר בש"ח

                                                                                                       בשנת 2020

 

204                  כנ"ל למבנים המשמשים למלון, להבראה,               93.46

למרחצאות, תיירות, אירוח, שירותי מזון,

שירותי חוף ואכסון לרבות סככות לכל מ"ר

.

205                  לגבי בריכות שחיה שאינן בתחום תוכנית                 62.38

המתאר של יישוב, לכל מ"ר.

206                  לגבי מבנים שאינם בתחום תוכנית המתאר של       19.15

יישוב והמיועדים למחקר, ושאינם בשימוש

לחלוטין תקופה העולה על שישה חודשים,

לכל מ"ר.

300                 לגבי מבנים המשמשים למרחצאות או                     47.66

מרחצאות רפואיים, לרבות מבנים המשמשים

שירותי עזר לנ"ל ואינם בבתי מלון או בבתי

הארחה, לכל מ"ר.

400                  לגבי מבנים המשמשים לחקלאות לרבות                 5.14

המשמשים לגידולי בעלי חיים על אדמה

חקלאית, לכל מ"ר[6].

500                  לגבי מבנים המשמשים למתקני חשמל

                        לרבות טרנספורמציה וכד' לכל מ"ר .                       183.34

 

 

 1.                   ארנונה כללית על קרקעות

2010                קרקע תפוסה, שאין לה סיווג מיוחד,  לכל מ"ר       0.11

2020                קרקע המשמשת למתקנים ביטחוניים,                     0.07

לכל מ"ר.

2030                קרקע המשמשת למפעל תעשייה, לחרושת               0.13

למלאכה למוסך לכל מ"ר.

2040                קרקע המשמשת לתחנת שידור ו/או ממסר              0.38

לכל מ"ר.

2050                קרקע המשמשת כגן לאומי או שמורת טבע             0.09

בין שהוכרזה ובין שעדיין לא הוכרזה, והכניסה

למקום בתשלום לכל מ"ר.

2060                קרקע המשמשת למטרות מחקר חקלאי                  0.06

וניסיונות לכל מ"ר.

2070                קרקע המשמשת לעמודי חשמל או                            3.66

            טלפון לכל מ"ר.

2080                קרקע המשמשת לצורכי תיירות                                3.37

הבראה, אירוח, אכסון, שירותי חוף,

שירותי מזון, מרחצאות וכו' לכל מ"ר. 

../4

 

 

 

 

-4-

 

 

 

 

                                                                                                   המחיר בש"ח

                                                                                                     בשנת 2020

 

2090                קרקע המשמשת למטרות מחקר חקלאי                  0.02

וניסיונות ושאינה בשימוש, לכל מ"ר

.

2100                קרקע המשמשת לבריכות אידוי למלח                     4.27

לכל  מ"ר.

2110                קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים                7.53

לכל מ"ר.

 

 03.                  ארנונה כללית שתשולם על ידי מחזיק 

 לגבי קרקע המשמשת לכרייה או חציבה.

3010                קרקעות המשמשות או מיועדות לכרייה או             7.26

חציבה לכל מ"ר.

3020                קרקע המיועדת לכריית מלח, לכל מ"ר                    13.03

.

3030                קרקע המיועדת לכל כרייה וחציבה של אבן,            34.16

שיש,  לקט לכל מ"ר.

 

04.                   שטח אדמת בנין

4010                אדמת בנין לכל מ"ר.                                                 8.52

 

 1.  לגבי קרקע המשמשת לחקלאות במשך כל

 השנה ו/או מקצתה.[7]

5010                אדמה אשר משמשת לחקלאות (למעט, מרעה

 

ושטחים חקלאים המיועדים לגידולים חד שנתיים) 0.0631

                        במשך כל השנה או במקצתה

5020                אדמה אשר מיועדת למרעה ואשר משמשת             0.0158

                        למרעה במשך כל השנה או במקצתה.

5030                אדמה אשר מיועדת לחקלאות (למעט, מרעה),        0.010

                        אך אינה משמשת בפועל לחקלאות (גם אם היא

                        משמשת למרעה).

5040                אדמה אשר מיועדת לשמש למרעה, אך איננה          0.010

                        משמשת בפועל למרעה או לחקלאות.

5050                אדמה אשר משמשת למחקר חקלאי או לנסיונות    0.061

                        חקלאיים.

5060-              שטחים חקלאיים המיועדים לגידולים חד שנתיים   0.035  

06[8]

 

07.                    לכל קרקע הכוללת באר נפט או גז קידוח  

 או איגום מים או נפט.

7010                לכל באר המפיקה נפט או גז.                                     356,477.32

7020                לכל סוללה ראשית (מיכלים).                                    66,632.75

 

 

../5

 

 

 

 

-5-

 

 

 

 

                                                                                                      המחיר בש"ח

                                                                                                         בשנת 2020

                                                                                                             

7030                אחסון ואיגום מים תת קרקעי או מעל הקרקע        99.18

                        ובריכת מים, לרבות מתקן שאיבה או העברה,

                        לכל מ"ר של מבנה.

7040                אחסון ואיגום נפט או גז תת קרקעי או מעל             22.107,59

                        הקרקע שאיבה או העברה לכל מ"ר או

                       חלק ממנו.

7050                לגבי קרקע המתוחמת יחד עם מתקן כאמור           48.57

                        והמוחזקת יחד עם המתקן לכל מ"ר .

                        .

 

 1.  תחנות דלק מסחריות

8000                לגבי המבנים והקרקע המשמשת את התחנה           92.32

לכל מ"ר.

 

 1.  שדה תעופה

9010                מבנים המשמשים למסחר, שירותים ומשרדים       319.93

                        האנגרים לרבות סככות לכל מ"ר.

9020                קרקע תפוסה לרבות מסלולי המראה ונחיתה,         53.32

                        הסעה, כבישי גישה, לכל מ"ר.

 

 1.  מסוף גבול

1001                מבנים המשמשים למסוף, שירותים, משרדים,       319.93

                        מסחר לכל מ"ר.

1002                חניונים בתשלום לרכב לכל מ"ר.                             31.99

1003                קרקע תפוסה לכל מ"ר.                                            31.99

 

 1.  מתקני תקשורת וכיו"ב[9]

1101                לגבי מבנים המשמשים מתקני          929.20

                        תקשורת,לרבות תחנות כח טרנספורמציה,

            ממסרים, אנטנות לכל מ"ר.                                     

 

12.                  שטח תכנית המתאר של יישוב שישולם

 ע" היישוב                                                                                

1201                לכל מ"ר .                                                                     0.22

 

../6

 

 

 

 

-6-

 

 

 

 1.    שטח מתקנים  סולריים                                                    

                                                                                                       המחיר בש"ח

                                                                                                      בשנת  2020

 

1301  קרקע המשמשת למיתקנים להפקת חשמל מאנרגית השמש            0.24

לכל  מ"ר  .                                                                  

 

 

 

 

פרק שלישי: הוראות שונות

 

 1.             הנחות ופטורים[10]

 

14.1           הנחות יינתנו בהתאם לסמכות המועצה וועדת ההנחות, בהתאם לאמור בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ד – 1994, והתיקונים כפי שתוקנו בתקנות אלו ובהתאם למדיניות ההנחות המתפרסמת באתר של המועצה ואשר אושרה ע"י מליאת המועצה.

 

14.2           הנחה בשיעור של 100% תינתן למחזיק של בניין מגורים ריק, שאין משתשמים בו במשך תקופה רצופה לפחות של 30 ימים ולתקופה מצטברת של עד 6 חודשים, כל עוד לא שונתה הבעלות בנכס.

 

14.3           בהתאם לסעיף 17 לתקנון, הזכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס עד סוף השנה, תהיה הנחה שנקבעה לו בטלה ותתווסף ליתרת הארנונה.

 

14.4.          בהתאם לסעיף 18 לתקנות, הזכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס עד סוף השנה, תהיה הנחה שנקבעה לו בטלה ותתווסף ליתרת הארנונה.

 

14.5           בקשה להנחה יש להגיש בצירוף כל המסמכים למחלקת הגביה עד ליום 31.3.20.

 

14.6           באחריותו הבלעדית של מגיש הבקשה לוודא, כי המסמכים שהגיש התקבלו בפועל ובמלואם במחלקת הגביה.

 

 1.             המועד לתשלום ארנונה[11]

 

15.1           המועד לתשלום ארנונה הינו ב – 1.1.20.

 

15.2           המשלמים את מלוא הארנונה לשנת המס 2020 מראש ועד לתאריך 31.1.20,                   יקבלו הנחה של 1% מסכום החיוב בפועל.

 

15.3           מחזיק שישלם את הארנונה בהוראות קבע שקבעה המועצה, יקבל הנחה של                   1% בסכום הארנונה.

 

15.4           המועצה מאשרת לשלם את הארנונה הכללית בשישה תשלומים שווים, שזמן פרעונם הינו: 31.1.20, 10.3.20, 10.5.20, 10.7.20, 10.9.20 ו – 10.11.20, ע"י תשלום בהוראת קבע או ע"י הפקדת 6 המחאות בקופת המועצה, וזאת לא יאוחר מיום 31.1.20. התשלומים ישאו הצמדה עפ"י חוק ותחיקת בטחון. אי-תשלום במועד של שני תשלומים עפ"י הסדר התשלומים, מבטל את הסדר התשלומים. הסדר התשלומים לא יחול באם תידרש המועצה לתת אישור לביצוע פעולה כלשהי בלשכת רישום המקרקעין ו/או כל אישור אחר, המעיד על גמר חשבון וסילוק חובות. במקרים אלו ישלם המחזיק גם את חיוב הארנונה המלא במזומן לפני מתן האישור המבוקש.

 

 1.             תשלום פיגורים[12]

 

ארנונה אשר לא שולמה למועצה במועדה, תשולם בתוספת תשלומי פיגורים באותם תנאים ואותם שיעורים הקבועים בחוק, ריבית והפרשי הצמדה, כפי תוקפו בישראל מעת לעת.

 

 1.            מנהל הארנונה[13]

 

עפ"י סעיף 69 א' לתקנון המועצות האזוריות, החל ביו"ש, מונה למנהל הארנונה: _____________________

 

 1.            ערר על ארנונה קביעת ארנונה כללית[14]

 

18.1     נישום רשאי להשיג תוך 90 ים מיום קבלת הודעת התשלום בפני מנהל הארנונה, וזאת מהסיבות הבאות:

 

 1. הנכס אינו מצוי באזור המצויין בהודעת התשלום.
 2. נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
 3. אינו מחזיק בנכס, כמשמעותו בתקנון המועצות האזוריות.

 

18.2     על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.

 

18.3     על החלטת מנהל הארנונה להגיש ערר לועדת ערר בתוך 30 יום.

 

18.4     על החלטת ועדת ערר רשאים העורר ומנהל הארנונה לערער לפני בית-משפט מוסמך.

 

 

 

 

__________

 

 

אריה כהן

  ראש המועצה

 

שמור א שינוי צו ארנונה שנת  2020

 

2020

 

F:\Files\מגילות - 1951\כללי\צו ארנונה לשנת 2019 - 10.2.19.doc

 

[1] הצו כפוף לאישור חריג בגין צו ארנונה לשנת 2020, הטעונה אישור מנכ"ל משרד האוצר ומשרד הפנים בהתאם לתקנון, כמפורט בהודעה שנשלחה למחזיקים ועשוי להשתנות בהתאם להחלטת המנכ"לים, כאמור. במקרה זה, יחולו השינויים החל מחודש ינואר 2020, אף אם מועד האישור מאוחר יותר. צו מתוקן יתפרסם לאחר קבלת האישור. להסרת ספק, גם מקום שבו לעמדת המועצה מדובר בהבהרה כאמור להלן, הרי שלהסרת ספק, יכלל הבקשה בבקשה לאישור חריג לשנת 2020.

[2] כפוף לשינוי בגין בקשה לאישור חריג לשנת 2020, שמהותה:פטור מארנונה למצללות (פרגולות).

[3] כפוף לשינוי בגין בקשה לאישור חריג לשנת 2020, אשר מהותה התווספות שטח מבונה שבאחזקת מחזיק, המחושב באופן יחסי בין השטח המחוזק לכלל השטח המוחזק בין המחזיקים.

[4] הבהרה.

[5] כפוף לשינוי בגין בקשה לאישור חריג לשנת 2020, שמהותה: שינוי תעריף בגין סיווג 109 לצו מבנה חקלאי לכל מ"ר.

[6] כפוף לשינוי בגין בקשה לאישור חריג לשנת 2020, שמהותה: שינוי תעריף בגין סיווג 400 לצו. מבנים המשמשים לחקלאות, לרבות המשמשים לגידולי בעלי חיים על אדמה חקלאית לכל מ"ר.

[7] כפוף לשינוי בגין בקשה לשינוי חריג בגין צו ארנונה לשנת 2020, שמהותה: שינוי הגדרות ותעריפים לסיווג 05 – קרקע המשמשת לחקלאות במשך כל השנה ו/או מקצתה.

[8] כפוף לשינוי בגין בקשה לשינוי חריג בגין צו ארנונה לשנת 2020, שמהותה: הסרת סיווג בגין משק ונחלה.

[9] כפוף לשינוי בגין בקשה לשינוי חריג לצו ארנונה לשנת 2020, שמהותה: הסרת מתקני חשמל מהסיווג האמור.

[10] הבהרה.

[11] הבהרה.

[12] הבהרה.

[13] הבהרה.

[14] הבהרה.

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft

נגישות