מכרז לתפקיד גזבר המועצה

דרגת המשרה ודירוגה:  60% משכר בכירים

היקף: 100% משרה

 

תאור תפקיד:

במסגרת התפקיד הגזבר יהיה ממונה על ניהול ענייניה הכספיים של המועצה, וכן יעסוק במתן שירות ניהול כספי עבור עמותה וחברה כלכלית הקשורים למועצה.  ניהול המערכת הכלכלית והכספית של הרשות, ובכלל זה הכנה של הצעת התקציב והכנה של הדוחות הכספיים, בהתאם לחקיקה ולכללי ניהול חשבונות מוניציפאליים שקבע משרד הפנים 

עיקרי התפקיד:

 1. גיבוש, ניהול, מעקב ובקרה על  התקציב השנתי והרב שנתי של הרשות המקומית. בהתאם למדיניות ראש הרשות, בכפוף להוראות הדין הקיים.
 2. פיתוח כלכלי וניהול פרויקטים כלכליים.
 3. הגדלת הכנסות ממקורות חוץ.
 4. ניהול המשאבים הכספיים של הרשות.
 5. ניהול יחידת הגביה ומנהל הארנונה.
 6. ניהול הרכש.
 7. ניהול חשבות שכר.
 8. ניהול מערכת החשבונות של הרשות.
 9. ניהול תחום מכרזים וחוזים.
 10. ייצוג העמדה הכספית והעמדה הכלכלית של המועצה כלפי גורמי פנים וגורמי חוץ.
 11. אחראי לגביית המיסים ותשלומי הפיתוח וההיטלים ברשות ע"פ ההוראות בחוק.
 12. אחראי לקביעת התנאים הכספיים לביצוע התקשרויות של הרשות המקומית ולמדיניות התשלומים.
 13. תכנון השקעות בהתאם למדיניות המועצה.

 

 

תנאי סף:

השכלה:

בעל תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, ראיית חשבוןמנהל עסקים, מדיניות ציבורית, מינהל ציבורי ו/או הנדסת תעשייה וניהולאו בעל תואר אקדמי אחר.

דרישות וניסיון:

ניסיון תעסוקתי: מצטבר בתחום הכספים והגזברות כגון ניהול חשבונות, הכנת תקציב, חשבות שכר, ניהול גביה, הכנת דו"חות כספיים וכדומה – לפחות 7 שנות ניסיון תעסוקתי.

ניסיון ניהולי: (ניסיון בניהול כללי, ניהול מו"מ, בנייה וניהול של תקציבהנחיה והובלה של צוות עובדים באופן ישיר או עקיף בהיקף משמעותי– לפחות 4 שנות ניסיון ניהולי.

ניסיון ניהולי חלופי מתייחס למי שהועסק ברשות מקומית: מספר שנים השווה לדרישה בנושא שנות הניסיון התעסוקתי, בתפקיד מקצועי עצמאי ברמת מנהל מחלקה ומעלה )בהתאם לרמת הרשות בחוברת מסלולי הקידום( יובהר, כי שנות הניסיון שתילקחנה בחשבון הינן רק שנות עבודתו של המועמד בתפקיד ברמת מחלקה למעלה ולא כל שנות עבודת ברשות המקומית. מובן, כי דרישה חלופית זו היא בנוסף לדרישת הניסיון התעסוקתי וההשכלה, כאמור לעיל.

מועמד שנבחר ולא מילא לפני כן תפקיד של גזבר ברשות מקומית במשך שנתיים לפחות, יחויב להשתתף בקורס גזברים ברשויות המקומיות בתוך שנתיים מיום תחילת עבודתו כגזבר ברשות המקומית. סיום בהצלחה של קורס הגזברים מהווה תנאי לקידום שכר העובד על פי חוזה הבכירים. תנאי זה נוסף לתנאים הקיימים ומפורטים בחוזר מנכ"ל 4/2011.

 

 

כפיפות: ראש המועצה

מנהלה:

 • יש להגיש שאלון למועמד/ת אותו ניתן לקבל במזכירות המועצה אצל גב' רוחמה זקן בטלפון 02-9945002.
 • יש לצרף קורות חיים, המלצות ואישורי השכלה.
 • יש להחזיר את השאלון והמסמכים הנלווים עד 7/4/19 לגב' רוחמה זקן, מנהלת לשכת ראש המועצה.
 • על המועמדים העונים לדרישות הסף יהיה לעבור מיון בוועדת בחינה אליה יוזמנו.

 

                                                                                                אריה כהן

                                                       

                                                         ראש המועצה מגילות ים המלח

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft

נגישות