תיקון פקודת הכלבת - הבהרות

במחצית חודש נובמבר 2020, אושר בכנסת תיקון פקודת הכלבת – 1934.

מעבר לתיקונים שוליים בניסוח החוק, התיקון מתרכז בעיקר בנוהלי הסגר הכלבת ומאפשר להמיר, בהתקיים תנאים מקדימים, את ההסגר בתחנת הסגר, ב"תצפית בית" או במרפאה וטרינרית.

 

להלן השינויים העיקריים :

 

 1. ספירת עשרת ימי ההסגר תהיה מיום הנשיכה במקום מיום הכניסה להסגר.
 2. גם על פי התיקון, עדיין חובת בעליו של כלב או חתול שנשכו להעבירו, בתוך 24 שעות מרגע שנודע לו על כך, לתחנת ההסגר הקרובה.
 3. אולם, היה והבעלים מבקש למנוע את ההסגר בתחנת ההסגר ולהמירו ב"תצפית בית", במהלך 24 השעות הנקובות בפקודה, עליו:
 • להגיש בקשה בכתב, על גבי הטופס המתאים, לווטרינר הרשות בה המבקש מתכוון להחזיק את הכלב ב"תצפית בית". תיקון החוק, מאפשר לבצע את התצפית גם מחוץ למקום מגוריו הקבוע של הכלב, כלומר ברשות אחרת בהתאם לנוחיותו של הבעלים.

תיקון החוק מאפשר גם את ביצוע התצפית בכל מרפאה וטרינרית העומדת בתנאי החוק ובפיקוח הרופא המטפל.

 • לחתום, במעמד הבקשה, על טופס התחייבות לעמוד בתנאים הנדרשים בחוק להחזקת הכלב ב"תצפית בית". לרבות :
 • מניעת מגע של בעל החיים הנושך עם כל אדם או בעל חיים, למעט אלו הנמצאים במקום בו מוחזק בעל החיים,
 • דיווח לרופא הווטרינר על כל שינוי במצבו של הכלב, מותו או בריחתו,

 

 

 • הוצאת הכלב לטיול רק כאשר הוא קשור ברצועה שאורכה לא יעלה על 2 מ', כאשר פיו חסום בזמם והוא מובל על ידי אדם שגילו מעל גיל 18 .
 • מניעת כניסה לגינות כלבים, לגני משחקים או מוסדות חינוך.
 • הוצאת חתול מותרת אך ורק בתוך כלוב נשיאה, ורק לשם בדיקה רפואית.
 • לשלם, במעמד הגשת הבקשה, אגרה בסך של 365 ₪. האגרה, תשולם לרשות בה יוחזק הכלב בפועל. למען הסר ספק :
 •  האגרה תשולם לרשות גם אם בעל החיים יוחזק לתצפית במרפאה וטרינרית.
 • סכום האגרה הינו קבוע ואינו קשור למספר ימי ההסגר שנותרו או שיבוצעו בפועל.
 • להציג רישיון אחזקה בתוקף מהרשות בה מתגורר הכלב.
 • כאשר מדובר בחתול – להציג אישור שהחתול חוסן נגד כלבת לפחות פעם אחת במהלך  15 החודשים שקדמו לאירוע.
 • להביא, מווטרינר הרשות בה מתגורר או התגורר הכלב, אישור שהכלב לא נתפס משוטט יותר מפעמיים במהלך השנתיים האחרונות.
 • להביא את הכלב לבדיקת רופא ווטרינר לצורך שלילת סימנים קליניים לכלבת.
 1. במידה ועמד הבעלים בכל התנאים, יינתן על ידי הרופא הווטרינר לו הוגשה הבקשה, היתר כתוב לביצוע "תצפית בית".
 2. הרופא הווטרינר, רשאי שלא לאשר את "תצפית הבית" אם לדעתו קיים סיכון לציבור מאופן החזקה זה.
 3. הרופא הווטרינר, רשאי לבטל לאלתר את ההיתר ל"תצפית הבית" אם נמצא שזה ניתן על סמך הצהרה כוזבת או במידה והופרו תנאיו.
 4. בסיום תקופת התצפית, על הבעלים להביא את הכלב לבדיקת רופא ווטרינר לצורך השלמת וסיום ההליך.
 5. התיקון בחוק אינו משנה את דרכי האכיפה והסנקציות שיינקטו נגד בעלים שלא יקיים את ההוראות – אכיפה משטרתית, קנסות כספיים ותביעות משפטיות.

 

להרחבה, ניתן לצפות בנוסח החוק המלא בקישור https://www.nevo.co.il/law_word/law01/212_017.doc

 

 

                                                                                                                        בברכה,

 

                                                                                                                           ד"ר יוסי שמחון

                                                                                                                                           וטרינר המועצה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft