>

צו ארנונה 2017

לצפייה בקובץ PDF בצו החתום לחץ כאן

 

-1-    

 

תעריפי הארנונה הכללית בתחום המועצה

האזורית מגילות לשנת הכספים  2017 

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לתקנון המועצה האזורית (יהודה ושומרון) שהותקן

מכח צו בדבר מועצה אזורית (יהודה ושומרון) (מס' 783) תשל"ט 1979, ומכח

כל דין ותחיקה, החליטה המועצה האזורית מגילות בישיבתה מס' 6/2016

להטיל בתחום שיפוטה לשנת הכספים 2017(מיום 1.1.2017 עד ליום 31.12.2017) ארנונה

כללית על נכסים בניינים וקרקעות בשיעורים המפורטים להלן:

הערה: התעריפים הקבועים בצו זה הינם בהתאם לתקנות ולהוראות משרד הפנים בשיעור של 1.77%.

פרק 1:  הגדרות

 

"מבנה"                  כל מבנה בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, שיש ברזל, עץ

                          או כל חומר אחר המשמש למגורים או לכל מטרה לרבות:

1.     כל חלק שבמבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע.

2.     קיר, סוללות עפר, גדר וכיוצא באלה, הגודרים או תוחמים או

המיועדים לגישור או לתחום שטח קרקע או חלל.

3.     סככה, בין שהיא מקורה ובין שאיננה מקורה.

"מחזיק"                 אדם המחזיק למעשה בנכסים או הזכאי להחזקה בהם, כבעל או

                          כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון.

 

"אדמה חקלאית"      כל קרקע בתחום המועצה שאינה בנין המשמשת למטע, משתלה,

                          משק לגידול בעלי חיים או תוצרת חקלאית או פרחים.

 

"קרקע-תפוסה"        כל קרקע בתחום המועצה שאינה אדמה חקלאית שמשתמשים בה 

                          ומחזיקים אותה שלא ביחד עם הבניין.

 

"אדמת בניין" כל קרקע בתחום המועצה שאינה בניין ולא אדמה חקלאית

                          ולא קרקע תפוסה.

 

"מבנה חקלאי" מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית ומשמש לחקלאות.

 

"יישוב"                 קיבוץ מצפה שלם, קיבוץ קלי"ה, קיבוץ בית הערבה, קיבוץ אלמוג,                         ורד יריחו, אבנת.לרבות הרחבות קהילתיות הצמודות  לקיבוצים.

 

"יחידת שטח" תחושב במ"ר שלם. כל מ"ר או חלק ממנו יחושב כמ"ר שלם.  

                                                                                                                                      

                                                                                                                  /2

 

 

 

 

 

 

 

-2-

 

 

פרק 2:  תעריפי הארנונה

 

 1.              ארנונה כללית שתשולם ע"י המחזיקים במבנים.
  1.  מבנים בתחום תוכנית המתאר (קו כחול) של הישובים:

 

                                                                                                     המחיר בש"ח

        בשנת 2017

 

 1.             לגבי מבנים בתחום תוכנית המתאר של היישוב   33.94

המשמשים למגורים לכל מ"ר .

102            כנ"ל למשרדים, למחסנים, למסחר, ושירותים       66.65

לכל מ"ר .

103            כנ"ל למוסכים, למחקר למלאכה לכל מ"ר .          44.96

104            כנ"ל למבנים המשמשים לתעשייה לכל מ"ר .        32.83

.

105            כנ"ל למלונות, להבראה, הארחה, תיירות, אירוח            47.87

שירותי מזון, שירותי חוף ואכסון לכל מ"ר .

106            כנ"ל בתי הארחה , שאינם בתי מלון, לרבות         37.52

תיירות אירוח שירותי מזון שירותי חוף ואכסון

לכל מ"ר.

107            כנ"ל לגבי מבנים לא מקורים, לרבות סככות 32.83

, לכל מ"ר.

108             לגבי בריכות שחיה בתחום תוכנית המתאר של       32.84

יישוב לכל מ"ר.

109            כנ"ל מבנה חקלאי לכל מ"ר.                           13.70

110            כנ"ל לגבי מבנים המשמשים למתקני חשמל

לרבות טרנספורמציה וכד' לכל מ"ר                  174.36

 

 1.  מבנים שמחוץ לתוכנית המתאר (קו כחול)

 של היישובים:

201            לגבי מבנים שאינם בתחום תוכנית המתאר של       87.81

היישובים המשמשים ללמוד, למשרדים,

למחסנים למסחר למוסכים, למלאכה, לכל מ"ר

202            כנ"ל לחרושת, לתעשייה, לכל מ"ר                    86.68

                        .

203            כנ"ל למחקר, למתקנים ביטחוניים, לכל               48.43

מ"ר.                                                                                            ../3

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3-

 

                                                                           המחיר בש"ח

                                                                                בשנת 2017

 

204            כנ"ל למבנים המשמשים למלון, להבראה,            88.88

למרחצאות, תיירות, אירוח, שירותי מזון,

שירותי חוף ואכסון לרבות סככות לכל מ"ר

.

205            לגבי בריכות שחיה שאינן בתחום תוכנית             59.33

המתאר של יישוב, לכל מ"ר.

206            לגבי מבנים שאינם בתחום תוכנית המתאר של       18.21

יישוב והמיועדים למחקר, ושאינם בשימוש

לחלוטין תקופה העולה על שישה חודשים,

לכל מ"ר.

300                     לגבי מבנים המשמשים למרחצאות או                 45.32

מרחצאות רפואיים, לרבות מבנים המשמשים

שירותי עזר לנ"ל ואינם בבתי מלון או בבתי

הארחה, לכל מ"ר.

400             לגבי מבנים המשמשים לחקלאות לרבות              13.70

המשמשים לגידולי בעלי חיים על אדמה

חקלאית, לכל מ"ר.

500             לגבי מבנים המשמשים למתקני חשמל

                  לרבות טרנספורמציה וכד' לכל מ"ר .                 174.36

 

 

 1.              ארנונה כללית על קרקעות

2010           קרקע תפוסה, שאין לה סיווג מיוחד,  לכל מ"ר     0.109

2020           קרקע המשמשת למתקנים ביטחוניים,                 0.067

לכל מ"ר.

2030          קרקע המשמשת למפעל תעשייה, לחרושת           0.129

למלאכה למוסך לכל מ"ר.

2040           קרקע המשמשת לתחנת שידור ו/או ממסר           0.360

לכל מ"ר.

2050           קרקע המשמשת כגן לאומי או שמורת טבע          0.086

בין שהוכרזה ובין שעדיין לא הוכרזה, והכניסה

למקום בתשלום לכל מ"ר.

2060          קרקע המשמשת למטרות מחקר חקלאי               0.057

וניסיונות לכל מ"ר.

2070           קרקע המשמשת לעמודי חשמל או                     3.486

         טלפון לכל מ"ר.

2080          קרקע המשמשת לצורכי תיירות                        3.211

הבראה, אירוח, אכסון, שירותי חוף,

שירותי מזון, מרחצאות וכו' לכל מ"ר. 

../4

 

 

 

 

-4-

 

 

 

 

                                                                         המחיר בש"ח

                                                                           בשנת 2017

 

2090          קרקע המשמשת למטרות מחקר חקלאי               0.017

וניסיונות ושאינה בשימוש, לכל מ"ר

.

2100          קרקע המשמשת לבריכות אידוי למלח                4.062

לכל  מ"ר.

2110           קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים             7.163

לכל מ"ר.

 

 03.             ארנונה כללית שתשולם על ידי מחזיק 

 לגבי קרקע המשמשת לכרייה או חציבה.

3010           קרקעות המשמשות או מיועדות לכרייה או           6.904

חציבה לכל מ"ר.

3020          קרקע המיועדת לכריית מלח, לכל מ"ר               12.394

.

3030           קרקע המיועדת לכל כרייה וחציבה של אבן, 32.48

שיש,  לקט לכל מ"ר.

 

04.             שטח אדמת בנין

4010           אדמת בנין לכל מ"ר.                                    8.104

 

 1.  לגבי קרקע המשמשת לחקלאות במשך כל

 השנה ו/או מקצתה.

5010           שטחים חקלאיים מעובדים שאינם כמפורט           0.176

בסעיף 05.03.00 להלן לכל מ"ר.

5020          אדמת מרעה, או אדמה חקלאית שאיננה              0.010

מעובדת כלל לכל מ"ר.

5030          שטחים חקלאיים מעובדים בגידולי כרם,              0.034

סברס, פרדס, פרחים לכל מ"ר.

 

06.00.00      לגבי משק ונחלה.                                               764.50

 

07.              לכל קרקע הכוללת באר נפט או גז קידוח  

 או איגום מים או נפט.

7010           לכל באר המפיקה נפט או גז.                           339,012.53

7020           לכל סוללה ראשית (מיכלים).                          65,270.25

 

 

../5

 

 

 

 

-5-

 

 

 

 

                                                                            המחיר בש"ח

                                                                               בשנת 2017

                                                                                

7030           אחסון ואיגום מים תת קרקעי או מעל הקרקע        94.32

                  ובריכת מים, לרבות מתקן שאיבה או העברה,

                  לכל מ"ר של מבנה.

7040           אחסון ואיגום נפט או גז תת קרקעי או מעל          21,024.48

                  הקרקע שאיבה או העברה לכל מ"ר או

                       חלק ממנו.

7050           לגבי קרקע המתוחמת יחד עם מתקן כאמור              46.19

                  והמוחזקת יחד עם המתקן לכל מ"ר .

                  .

 

 1.  תחנות דלק מסחריות

8000           לגבי המבנים והקרקע המשמשת את התחנה 87.792

לכל מ"ר.

 

 1.  שדה תעופה

9010           מבנים המשמשים למסחר, שירותים ומשרדים       304.25

                  האנגרים לרבות סככות לכל מ"ר.

9020           קרקע תפוסה לרבות מסלולי המראה ונחיתה,        50.707

                  הסעה, כבישי גישה, לכל מ"ר.

 

 1.  מסוף גבול

1001          מבנים המשמשים למסוף, שירותים, משרדים,       304.26

                  מסחר לכל מ"ר.

1002           חניונים בתשלום לרכב לכל מ"ר.                      30.43

1003           קרקע תפוסה לכל מ"ר.                                30.43

 

 1.  מתקני תקשורת חשמל וכיו"ב

1101           לגבי מבנים המשמשים למתקני חשמל ומתקני       906.48

                  תקשורת לרבות תחנות כח טרנספורמציה,

            ממסרים, אנטנות לכל מ"ר.                                 

 

12.             שטח תכנית המתאר של יישוב שישולם

 ע" היישוב                                                                                   

1201           לכל מ"ר .                                                   0.206       

 

../6

 

 

 

 

-6-

 

 

 

 1.    שטח מתקנים  סולריים                                                    

                                                                                                       המחיר בש"ח

                                                                                                      בשנת  2017

 

1301  קרקע המשמשת למיתקנים להפקת חשמל מאנרגית השמש        0.227

לכל  מ"ר  .                                                                 

 

 

 

מועדי תשלום:

 

 1. המועד החוקי לתשלום הארנונה יחול ביום 1.1.2017  .

 

 1. למרות האמור בסעיף קטן (1) לעיל תשלום מלוא המסים עד 31.1.2017

יזכה את המשלם ב 1% הנחה.

 

 1. תשלום שלא שולם במועד שנקבע יחויב בריבית והצמדה כדין.

 

 1. ניתן לשלם את המסים בשישה תשלומים דו חודשיים שישולמו על ידי

מתן שיקים מראש לתאריכים:

15.1.2017, 15.3.2017, 15.5.2017, 15.7.2017, 15.09.2017, 15.11.2017   .

כל תשלום מהתשלומים המפורטים לעיל ישולם בתוספת הפרשי הצמדה

בלבד בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי

חובה) תש"מ 1980.

 

 1. ההנחות בתשלום הארנונה ינתנו אך ורק ע"פ תקנות ההסדרים במשק המדינה

(הנחות מארנונה) התשנ"ג 1993,כולל  תיקונים  שהיו  בתקנות  מאז .

ניתן לפנות לוועדת ההנחות במועצה לא יאוחר מ- 31/3/2017.

 

 1. השגות ועירעורים ניתן להגיש תוך 90 יום מקבלת הודעת התשלום.(אך לא יאוחר

מ-  20/04/2017  )

          

 

__________

אריה כהן

ראש המועצה

שמור א שינוי צו ארנונה שנת  2017

 

F:\Files\מגילות - 1951\כללי\צו ארנונה לשנת 2017 - 16.6.16.doc

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft

נגישות